Bạn có thể kiểm tra điều kiện bảo hành sản phẩm tại trang sản phẩm, trong mục mô tả sản phẩm đối với các sản phẩm nằm trong danh sách được bảo hành. Trong phần mô tả, chúng tôi sẽ cho bạn biết về điều kiện bảo hành sản phẩm cũng như thời hạn bảo hành.

Bảo hành chỉ cần số điện thoại. Bạn có thể liên lạc với nhân viên hỗ trợ đọc số điện thoại hoặc điền trực tiếp trên website mục chatlive để được hỗ trợ.

Categorized in: