Những sản phẩm của chúng tôi chỉ được bán trong thời gian ngắn; hãy chắc chắn rằng bạn thực sự muốn hủy bỏ đơn hàng của bạn. Bởi vì, sản phẩm có thể sẽ không có hàng trở lại.

Bạn có thể hủy đơn hàng của bạn bất kỳ lúc nào miễn là đơn hàng chưa được bàn giao cho đối tác vận chuyển.

Chúng tôi không thể khôi phục lại đơn hàng đã bị hủy.

Categorized in: