Số lượng sản phẩm của CHIPVN chỉ giới hạn trong một thời gian ngắn, vì vậy chúng tôi không thể đổi sản phẩm cho bạn.

Nếu sản phẩm mà bạn muốn đổi vẫn còn bán tại CHIPVN, bạn có thể gửi trả lại sản phẩm đã đặt cho chúng tôi và đặt lại một đơn hàng mới.