Chúng tôi rất tiếc mọi việc hoàn trả sau khung thời gian trả hàng đối với từng sản phẩm đều không được chấp nhận.